Certifikáty

Certifikát STN EN ISO 9001:2009

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. sa pri poskytovaní služieb pre zákazníkov v maximálnej miere snaží o dosiahnutie čo najvyššieho stupňa kvality.
Vedenie našej spoločnosti v plnej miere podporuje aktivity súvisiace so zavádzaním, udržiavaním a rozširovaním systému manažérstva kvality, čo je deklarované aj v "Politike kvality". Výsledkom toho je, že ZSSK CARGO vlastní certifikáty kvality v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality na nasledovné produkty:

 • Nákladná železničná preprava (logistické vlaky)
 • Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel
 • Obstarávanie a nákup, metodika a analýza, služby skladovania a autodopravy
 • Východoslovenské prekladiská
 • Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov

Certifikáty produktu: Nákladná železničná preprava (logistické vlaky)

  

Certifikáty produktu: Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel

   

Osvedčenie ECM

 

Osvedčenie funkcií údržby

 

Certifikáty produktu: Východoslovenské prekladiská

   

Certifikáty produktu: Obstarávanie a nákup, metodika a analýza, služby skladovania a autodopravy

  

Certifikáty produktu: Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov

  

Certifikát STN OHSAS 18001:2009

S cieľom riadenia rizík vyplývajúcich zo zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedenie ZSSK CARGO odsúhlasilo zavedenie systému manažérstva BOZP v zmysle štandardov OHSAS 18001 na všetkých pracoviskách ZSSK CARGO. Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedú k obmedzeniu výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov, k minimalizácii nákladov spojených s nehodami na pracovisku a k zníženiu pravdepodobnosti postihov za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Certifikáty produktu: Zváranie STN EN 15085-2

             


K čomu nás zaväzuje integrovaný systém manažérstva? 

 • udržovať a naďalej rozvíjať systém manažérstva kvality/BOZP
 • zabezpečiť zo strany manažmentu dostatok zdrojov fungovanie integrovaného systému manažérstva
 • neustále vylepšovať procesy v oblasti certifikovaných produktov v súlade so zásadami integrovaného systému manažérstva
 • neustále sledovať a vyhodnocovať spokojnosť zákazníkov a vykonať opatrenia na základe výsledkov prieskumov
 • dbať na neustály odborný rast a bezpečnosť zamestnancov
 • zabezpečiť pre zamestnancov kvalitné pracovné prostredie a patričnú finančnú motiváciu

Integrovaný systém manažérstva musí byť neustále v sledovaní a vo vývoji, k čomu je nutné zabezpečiť nevyhnutné zdroje a to nielen personálne, finančné, ale aj zdroje investičného charakteru. Zavádzanie a udržiavanie systémov manažérstva sú dlhodobými, náročnými a veľmi potrebnými činnosťami, ktoré významným spôsobom eliminujú nepodarky našich výstupov.