Profil verejného obstarávateľa

V súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadila Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. profil verejného obstarávateľa za účelom plnenia si zákonných oznamovacích povinností.

Podľa §49a zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje verejný obstarávateľ informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa finančných limitov a podľa jednotlivých verejných obstarávaní. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek podľa jednotlivých finančných limitov.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie úchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.