Poskytovanie závodného stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO v závodnej jedálni Haniska - tabuľka

Názov predmetu zákazky Súbor
Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady
Príloha č. 3 k súťažným podkladom