Zákazky s nízkou hodnotou od 1.1.2012 do 31.12.2013

Názov Súbor
rok 2012
rok 2013