Orgány spoločnosti

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti vykonáva jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika. Práva jediného akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ministerstvo môže vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 6 členov.

Členovia dozornej rady

Ing. Martin Čatloš

 

predseda dozornej rady

Ing. Radovan Majerský, PhD.

 

podpredseda dozornej rady

Ing. Ivan Gránsky

 

člen dozornej rady

Ing. Štefan Hlinka

 

člen dozornej rady

Ing. Bartolomej Kun

 

člen dozornej rady

Mgr. Zita Verčíková

 

člen dozornej rady

Predstavenstvo

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Členovia predstavenstva

 

     
Ing. Martin Vozár, MBA   Ing. Miroslav Hopta  
   predseda predstavenstva        podpredseda predstavenstva      
generálny riaditeľ     riaditeľ Úseku prevádzky  
   
Ing. Jaroslav Daniška  Ing. Róbert Nemčík, PhD. Ing. Ľubomír Kuťka
člen predstavenstva  člen predstavenstva člen predstavenstva
riaditeľ Úseku obchodu  
riaditeľ Úseku služieb železničných 
koľajových vozidiel