Transakcie dcérskych spoločností ZSSK CARGO

Od júla 2013 prebieha proces prípravy nového organizačného usporiadania ZSSK CARGO a zriadenia dcérskych spoločností pre manažment vozňov a pre realizáciu intermodálnej prepravy. Uvedený proces sa realizuje v zmysle uznesenia vlády 390/2013, ktoré bolo prijaté 10. júla 2013 v rámci opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR a na základe Rozhodnutia č. 35/RA-2013 jediného akcionára ZSSK CARGO k realizácii schválených opatrení.
Dcérske spoločnosti Cargo Wagon, a.s., a ZSSK CARGO Intermodal, a.s. boli založené zakladateľskou listinou dňa 18.10.2013 v zmysle ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dcérske spoločnosti majú sídlo na  Lúčnej 2, 821 05 Bratislava.
V súčasnosti prebieha finalizácia transakčnej dokumentácie, na základe ktorej budú investori predkladať svoje záväzné cenové ponuky na odkúpenie 66-percentného podielu v spoločnosti ZSSK CARGO Intermodal, a.s. Predpokladá sa, že na začiatku roka 2015 by ZSSK CARGO mohla vyhlásiť elektronickú aukciu na odpredaj predmetného podielu.
Víťazom súťaže na kúpu 66-percentného podielu v dcérskej spoločnosti Cargo Wagon, a.s. je švajčiarska spoločnosť Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG (AAE). Po schválení prevodu vlastníctva k vozňom a prevodu časti akcií investorovi valným zhromaždením ZSSK CARGO sa pripravujú podklady na začatie konania na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky. V septembri 2014 bola oznámená akvizícia víťaznej spoločnosti AAE so spoločnosťou VTG AG, čo si rovnako vyžaduje posúdenie transakcie príslušnými orgánmi pre ochranu hospodárskej súťaže. Uvedená akvizícia zvyšuje význam a kredibilitu transakciu predaja vozňov a časti majetkového podielu dcérskej spoločnosti Cargo Wagon. Finalizácia transakcie je závislá od procesu posudzovania oboch transakcií orgánmi pre ochranu hospodárskej súťaže. Podpis zmlúv medzi VTG a AAE je očakávaný v januári 2015. Následný podpis zmlúv k transakcii AAE a Cargo Wagon s jej finančným plnením za predaj nákladných vozňov sa predpokladá v apríli 2015. Cieľom uvedených krokov v zmysle vládneho materiálu o konsolidácii nákladnej železničnej dopravy v SR je vstup kvalifikovaných a renomovaných partnerov do dcérskych spoločností, čím sa predpokladá nárast efektívnosti správy a manažmentu parku nákladných vozňov, nárast kvality poskytovaných služieb a objemu intermodálnej prepravy a zároveň oddlženie materskej spoločnosti ZSSK CARGO. Cieľom je splatiť štátnu finančnú výpomoc do konca roka 2016 a znížiť záväzky voči bankám tak, aby sa do konca roka 2016 znížilo zadlženie spoločnosti na úroveň 30 % oproti stavu k 31.12.2012.