Predložené dve záväzné ponuky na Cargo Wagon

Záväznú ponuku na kúpu 66 percent akcií spoločnosti Cargo Wagon a.s. predložili v stanovenom termíne, do piatku 30.5.2014 do 12:00 hod., dvaja potenciálni investori. ZSSK CARGO počas nasledujúcich dní pre rozsiahlosť dokumentácie vyhodnotí, či obe ponuky spĺňajú všetky stanovené podmienky. V prípade, že ich ponuky splnia, definitívneho víťaza určí elektronická aukcia, ktorá sa uskutoční v piatok 6.6.2014 o 10:00 hod. Jediným kritériom pre víťazstvo v aukcii bude najvyššia ponúknutá cena za akcie spoločnosti. Súťažiť sa bude o 66 percentný podiel s minimálnou predajnou cenou 6,6 milióna eur.
Záujemcovia o vstup do Cargo Wagon a.s. v záväzných ponukách musia preukázať zabezpečené záväzné financovanie kúpy 12 344 nákladných vozňov vo výške 216,66 milióna eur a  súhlasiť s podmienkami zmluvy o predaji a spätnom nájme 8218 vozňov na obdobie ôsmich rokov v cene 10,35 eur/vozeň/deň. Transakčná dokumentácia o kúpe vozňov a ich spätnom nájme bude podpísaná spoločne so zmluvou o predaji akciového podielu v Cargo Wagon medzi ZSSK CARGO a víťazom súťaže.
Zdroje, ktoré ZSSK CARGO touto transakciou získa, spoločnosť použije na oddlženie tak, aby dokázala zabezpečiť svoj ďalší rozvoj a stala sa plne konkurencieschopnou na liberalizovanom trhu nákladnej železničnej dopravy.