ZSSK CARGO za rok 2013 v zisku

ZSSK CARGO za rok 2013 výrazne zlepšilo hospodárenie. Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 262 tisíc eur, pričom mala plánovanú stratu v objeme 24,88 mil. eur. Na dosiahnutý výsledok mal vplyv zvýšený objem prepravy a predovšetkým opatrenia vyplývajúce z vládneho materiálu o konsolidácii nákladnej železničnej dopravy v SR.
Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a ŽSR boli v roku 2013 zaúčtované kompenzácie spoplatnenia železničnej dopravnej cesty za rok 2010 pre nákladných železničných prepravcov, čo v objeme 69,9 mil. eur účtovne zlepšilo hospodárenie ZSSK CARGO.
V závere roka boli vytvorené opravné položky na vybrané skupiny majetku, pri ktorých boli prehodnotené ich zostatkové hodnoty vzhľadom na ich prevádzkový a trhový potenciál v budúcnosti, čo pôsobilo opačne ako kompenzácia (tzn. účtovne zhoršilo hospodárenie).
ZSSK CARGO prepravilo 36,3 mil. ton tovaru, čo bolo o 2% viac ako plánovalo, voči rovnakému obdobiu 2012 ide o nárast o 3% (cca 1 mil. ton).
Priaznivý bol vývoj tržieb z poplatkov z medzinárodného behu nákladných vozňov a pozitívne sa vyvíjali aj tržby za opravy železničných koľajových vozidiel v externom prostredí.
Všetky tieto skutočnosti priaznivo ovplyvnili výsledný hospodársky výsledok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Ide o výsledok po druhej predbežnej uzávierke, v ZSSK CARGO momentálne prebieha audit.