ZSSK CARGO v zisku

ZSSK CARGO za prvý polrok 2014 dosiahlo kladný hospodársky výsledok, teda zisk vo výške 2 milióny eur, pričom bola plánovaná strata. Tento výsledok bol dosiahnutý na jednej strane pozitívnym vývojom tržieb z prepravy a činnosti nákladných vozňov voči plánu (najmä kvôli predzásobeniu sa podnikov v prvom kvartáli 2014), ako aj úsporami na strane nákladov (najmä trakčných a netrakčných médií, poplatku za železničnú infraštruktúru a opráv).
V porovnaní s minulým rokom došlo k zlepšeniu hospodárenia predovšetkým v dôsledku nižších nákladov – poplatok za železničnú infraštruktúru, pokles cien za trakčnú elektrinu, pokles úrokových nákladov pri pokračovaní nízkych sadzieb EURIBOR a postupnom klesaní výšky dlhu.
V prvom polroku 2014 ZSSK CARGO prepravilo 17,866 miliónov ton tovaru, čo je o 0,209 miliónov ton (+1,2 %) viac oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka.

Z pohľadu jednotlivých druhov prepravy stabilne prevláda dovoz na úrovni cca 41 %, podiel vývozu a tranzitu je približne po 24 % a najnižšia je vnútroštátna preprava s podielom 11 %. Dlhodobo výrazne dominujú prepravy pre odvetvie hutníctva, ktoré tvoria až 66 % celkového objemu (preprava surovín i produkcie pre hutnícke podniky SR i okolitých krajín). Medzi komoditami prevláda „Železná ruda“ s podielom 35,4 %, nasledujú „Kovy“ s 16,6 % a „Uhlie“ s 12,4 %. Najväčší medziročný nárast sme zaznamenali v preprave železnej rudy, chémie a dreva.