Ako je to s DPH vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave?

V zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty sa výška sadzby rovná 20 %.

1. Oslobodené od DPH v zmysle zákona sú medzinárodné prepravy zásielok len z alebo do tretích štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, prípadne prepravy medzi týmito štátmi tranzitom po tratiach ŽSR.
A./ medzinárodná tranzitná preprava zásielok z alebo do tretích štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ
B./ dovozné pri dovoze a vývoze zásielok a tie výkony, ktoré s touto prepravou súvisia t.j. výkony, ktoré sú nevyhnutné pre jej uskutočnenie podľa medzinárodného nákladného listu len pri zásielkach z alebo do tretích štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

2. Zákonu o DPH nepodliehajú, to znamená, že sa bez DPH vyúčtovávajú :
A./ všetky výkony uskutočnené pre účtujúce podnikateľské jednotky ZSSK CARGO
B./ pokuty, úhrady
C./ náhrady za poškodenie