Potraviny

Spolupracujeme pri repnej a obilnej kampani pri obsluhe tuzemských výrobcov potravín a pri ich preprave na dlhšie vzdialenosti. Obsluhujeme producentov piva v Slovenskej republike a podieľame sa na preprave jačmeňa do krajín bývalého SNŠ. Významný je export produktov z repky olejnej a tranzit potravinárskych výrobkov ako je cukor a jedlý olej. Ročne prepravíme cca 1 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

jedlé oleje a tuky, cukrová repa, melasa, obilie a mlynské produkty, škrobárske zvyšky, živočíšne produkty.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu potravín