Služby bezpečnostného poradcu

Zákon o doprave na dráhach § 23 (1) definuje, čo spadá do okruhu činností definovaných ako preprava nebezpečného tovaru po železnici. V odseku (5) je stanovené, že takáto preprava na území SR je zakázaná, ak nie je zabezpečená bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečného tovaru s platným osvedčením o odbornej príprave, v podmienkach SR vydaným URŽD.
Vybraní zamestnanci ZSSK CARGO, zastúpení po jednom v každom obvode stredísk prevádzky a VSP na sieti ŽSR, sú držiteľmi platného osvedčenia v súlade s RID a Zákonom 514/2009 Z.z o doprave na dráhach a sú spôsobilí vykonávať činnosť BP RID aj pre zákazníka, ak je tento výkon zmluvne dohodnutý v balíku komplexných služieb medzi dopravcom a zákazníkom.
Prostredníctvom bezpečnostných poradcov rozmiestnených v jednotlivých regiónoch Vám zabezpečíme:

  • po uzatvorení zmluvného vzťahu prvotnú analýzu, vrátane správy z vykonanej analýzy;
  • počas trvania zmluvného vzťahu preventívne kontroly dodržiavania podmienok pre prepravu zásielok nebezpečného tovaru v rozsahu stanovenom RID;
  • každoročné vypracovanie správy o Vašej činnosti v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru;
  • poučenie Vašich zamestnancov v rozsahu stanovenom RID, kapitola 1.3;
  • poradenstvo pri činnostiach súvisiacich s prepravou nebezpečného tovaru v pracovných dňoch v čase od 08:00 -16:00 hod.

V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
Bezpečnostný poradca pre prepravy nebezpečných tovarov po železnici v ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov
Tím predpisov
Vedúca tímu
tel.: +421 55 229 5521
mobil: +421 911 746 009
e-mail: