Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Súhlas dotknutej osoby - Opýtajte sa nás

Súhlas dotknutej osoby - Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrujem ako Dotknutá osoba svoj slobodný súhlas, aby prevádzkovateľ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B, e-mail: dpo@zscargo.sk (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail (resp. ďalšie osobné údaje ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi), a to  za účelom vybavovania dopytu a otázok adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas Dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“), pričom Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie jej dopytu.

Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov je udelený po dobu jedného mesiaca odo dňa jeho poskytnutia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby po túto dobu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Puškinova č.3,  040 01 Košice alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.     

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.  

Osobné údaje Dotknutej osoby sa neposkytujú príjemcom. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako Dotknutá osoba beriem na vedomie, že informačné povinnosti, detailný popis práv Dotknutej osoby a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú obsiahnuté v dokumente s názvom „Politika ochrany osobných údajov“ (konkrétne viď. Informačný systém osobných údajov „Infoservis“), ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zscargo.sk/oou, v časti „Ochrana osobných údajov“ a „Výkon práv dotknutej osoby“.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B