Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Pracoviská Východoslovenských prekladísk

Pracoviská Východoslovenských prekladísk

Pracovisko prekládky rudy

Pracovisko prekládky rudy sa využíva na prekládku sypkých substrátov železnej rudy, t.j.:

 • peliet
 • brikiet
 • koncentrátu železnej rudy
 • aglorudy
 • a ostatných druhov rúd, uhlia, drevenej guľatiny a podobných substrátov pomocou pásových rýpadiel   typu DH 411, DH 441, DH 28.1, kolesových a pásových hydraulických rýpadiel typu Liebherr A 932 HD, A 934 B, R934, 934 B a pásových hydraulických rýpadiel typu Terex RHL 350D z širokorozchodných vozňov do otvorených vozňov normálneho rozchodu alebo zakrytých NR vozňov s odnímateľnou strechou, prípadne z otvorených ŠR vozňov na haldu, z haldy do NR a opačne alebo z NR vozňov priamo na haldu.
  Ďalej sa tu zabezpečuje prekládka, vykládka a nakládka dreva, paletizovaného aj voľne loženého reziva, oceľových plechov, zvitkov, tyčí, tvarovaného železa, larzeniek, strojov všetkého druhu, osobných a nákladných automobilov, koľajníc, debien, železného šrotu, mramoru, dreveného uhlia, koksu, antracitu, ferokovov a iných sypkých substrátov, ako aj veľkokapacitných kontajnerov, príp. ďalších podobných substrátov, preväzovanie elektrických rušňov z normálneho rozchodu na široký rozchod a opačne.
  Pre zvládnutie požadovaných prác a služieb slúžia rampy, ktoré sú vybavené portálovými a mostovými žeriavmi. Na všetkých rampách pracoviska prekládky rudy je možné pracovať v nepretržitej prevádzke.

Prekládkový komplex na III. Vysokej rampe

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. uviedla dňom 29. marca 2010 do trvalej prevádzky automatizovaný prekládkový komplex s rotačným výklopníkom. Rotačný výklopník je umiestnený v novej budove na začiatku zrekonštruovanej III. Vysokej rampy.
ŠR vozne sú vyklápané okolo pozdĺžnej osi a tovar prepadá cez rošt do zásobníkov odkiaľ je dopravovaný dopravníkmi do násypky nad koľajou NR, cez ktorú je sypaný do vozňov NR umiestnených pri nakládke na statickej koľajovej váhe. Komplex umožňuje aj uloženie tovaru na dočasnú skládku pod III. Vysokou rampou.
Ročný výkon prekládky pri nepretržitej prevádzke je 2,5 – 3 mil. ton a je závislý od  prevádzkových podmienok. Vyklopenie jedného ŠR vozňa vrátane manipulačných časov s vozňom pred a po vyklopení je cca 5 min. čo predstavuje výkon vykládky cca 68,5 ton/5 min. Maximálna dĺžková kapacita III. Vysokej rampy na jednu prekládku je 27 ŠR vozňov a maximálna dĺžková kapacita koľaje NR je 33 vozňov.Súčasťou komplexu je v roku 2008 zrekonštruovaná III. rozmrazovacia hala zabezpečujúca možnosť prekládky aj v zimnom období.

Pracovisko ťažkej mechanizácie

Prekládkové rampy Pracoviska ťažkej mechanizácie slúžia na prekládku, vykládku a nakládku dreva, paketizovaného a voľne loženého reziva, surového železa, oceľových plechov, zvitkov, tyčí, tvarovaného železa, strojov všetkého druhu v rozsahu nosnosti žeriavov, osobných a nákladných automobilov, koľajníc, debien, železného šrotu, mramoru, peliet, dreveného uhlia, koksu, antracitu, ferrokovov a iných sypkých substrátov ako aj veľkokapacitných kontajnerov.

Pracovisko prekládky a prečerpávania

Rampy pracoviska prekládky ľahkej mechanizácie slúžia na prekládku rôznych druhov substrátov v balenom i nebalenom stave, ľahkoskaziteľného tovaru, obilnín, chemických a minerálnych hnojív, solí a sypkých substrátov zo ŠR vozňov do vozňov NR.
V prípade potreby je možné vykonávať aj prekládku vývozných zásielok z vozňov normálneho rozchodu do vozňov širokého rozchodu, ako aj tovarov dovážaných po širokom rozchode v zakrytých vozňoch nakládkou do veľkokapacitných kontajnerov radu ISO 1 C a ISO 1A. Kapacita ložných operácií – 2 300 t / 24 hod.

Rampy prečerpávania slúžia na prečerpávanie kvapalín ako acetónu, rôznych druhov benzínu, benzolu, etylalkoholu, glycerínu, metanolu, motorovej nafty, petroleja, plynového oleja, xylénu, terpentínu, butanolu, ropy, olejov, liehov a iných druhov kvapalných látok. Kapacita prečerpávania – 1 500 t / 24 hod.

Colný sklad

Na rampe sa nachádzajú dva verejné colné sklady s maximálnou kapacitou 250 t / 24 hod., ktoré slúžia na skladovanie kusových tovarov a tovarov na paletách. Priestor colného skladu tvoria 2 montované, oceľové haly o rozmeroch 20 m x 7,85 m. Vo verejnom colnom sklade sa nesmie skladovať tovar uvedený v colnom zákone ako nebezpečný tovar a tovary, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia. Kapacita ložných operácií na rampách závisí od plochy v halách.

Nový komplex 8 / 8

Prečerpávací komplex s označením 6/8 nahradil 23. októbra 2009 zrekonštruovaný komplex 8/8 N. Slúži na prečerpávanie: alkoholických derivátov, technických olejov, potravinárskych olejov, rôznych kvapalín podobných chemických vlastností, acetátov, pohonných hmôt a palív.
Celý komplex je rozdelený do niekoľkých základných celkov, medzi ktoré patrí prečerpávacia stanica, prečerpávacie miesta, dispečing a prevádzkové budovy. Komplex pozostáva z koľají širokého a normálneho rozchodu, medzi ktorými je umiestnená technológia čerpacej stanice. Umožňuje súčasne prečerpávať z 8 vozňov širokého rozchodu do 8 vozňov normálneho rozchodu.

Celkový projektovaný výkon prečerpávacieho komplexu je na úrovni 2 300 t / 24 hod. v závislosti od druhu prečerpávanej komodity.
Celý systém prečerpávania je riadený a kontrolovaný z budovy dispečingu pomocou moderného riadiaceho systému. Súčasťou systému je aj váženie železničných cisterien na vstupe a výstupe komplexu.

Pomocné prečerpávacie zariadenie pod majákom

Slúži na prečerpávanie motorových olejov, minerálnych olejov a mazacích olejov z vozňa ŠR do vozňa NR alebo z vozňa NR do vozňa ŠR.

Komplex EDC

Prečerpávací komplex slúži hlavne na prečerpávanie nebezpečných látok, t.j. ropy a surového benzénu zo ŠR do NR nádržkových vozňov a opačne spádom cez výpustné ventily alebo vrchom. Maximálna kapacita prekládky za 24 hodín je 700 t.

Pracovisko rozmrazovne

V zimnom období zabezpečuje rozmrazovanie sypkých nehorľavých substrátov v rozmrazovacích tuneloch II. rozmrazovne pre možnosť ich prekladania z vozňov ŠR do vozňov NR, alebo vykladania na haldu. Kapacita pracoviska za 24 hodín v závislosti od druhu sypkého substrátu:

 •    - 80 ŠR vozňov za predpokladu 12 hod. rozmrazovania,
 •    - 40 ŠR vozňov železorudných koncentrátov pri 24 hod. rozmrazovaní.

III. Rozmrazovacia hala

V roku 2008 bola za 7 mesiacov vykonaná komplexná rekonštrukcia III. Rozmrazovacej haly s použitím špičkovej technológie ohrevu vzduchu na 120ºC pri hornej hrane vozňa a max. 60ºC pri ložiskách s uzavretým okruhom vháňania horúceho a odsávania ochladeného vzduchu čo umožňuje kvalitné rozmrazovanie substrátov pre potrebu vyklápania ŠR vozňov výklopníkom na III. Vysokej rampe. Kapacita pracoviska za 24 hod. je rozmrazenie 108 ŠR vozňov s priemernou hmotnosťou nákladu cca 67 ton/vozeň, resp. celkovou hmotnosťou 7 344 ton. Na rozmrazenie koncentrátu počítame s časom rozmrazovania do 18 hod., Aglorudy s časom rozmrazovania 12 hodín a peliet s časom rozmrazovania  6 hodín. Celý proces je riadený automatizovane z velína umiestneného pri východných segmentových bránach III. rozmrazovacej haly.

Pracovisko prekládky a preväzovne Maťovce

Pracovisko preväzovania umožňuje prepravu zásielok bez prekládky vo vozňoch širokého rozchodu. U týchto vozňov sa vymenia podvozky širokého rozchodu za podvozky normálneho rozchodu. Prepravujú sa podľa osobitných podmienok jednotlivo alebo v skupinách. Previazané vozne širokého rozchodu sú vybavené spriahadlom a z dôvodu dodržania bezpečnosti dopravy sú pri preprave po tratiach normálneho rozchodu doprevádzané na oboch koncoch spojovacími vozňami.
Kapacita preväzovne – 88 vozňov / 24 hod.

Pracovisko prekládky v Maťovciach zabäzpečuje okrem preväzovania vozňov taktiež prekládku rudy, peliet a iných hromadných substrátov zo železničných nákladných vozňov ŠR do železničných nákladných vozňov NR a opačne pomocou hydraulických pásových rýpadiel typu DH 28.1 a LIEBHERR 934 B .
Kapacita ložných manipulácií – 6 500 t / 24 hod.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

P.O. Box 32 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B