Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Súhlas uchádzača o zamestnanie

Súhlas uchádzača o zamestnanie

Súhlasím, aby Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B, e-mail: dpo@zscargo.sk v zmysle v Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovala moje osobné údaje, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefón, údaje o kvalifikácií a profesionálnych slušnostiach, fotografiu a ďalšie osobné údaje, ktoré sú uvedené v priloženom životopise a motivačnom liste, a to výlučne na účely vedenia databázy uchádzačov o pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem po dobu jedného roka, ktorý začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po udelení tohto súhlasu, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby po túto dobu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Košice, Puškinova č.3 040 01 Košice alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste sa informovali o obsahu spracúvania osobných údajov uvedených na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B