Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Súhlas uchádzača o zamestnanie

Súhlas uchádzača o zamestnanie

Súhlasím, aby Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B, e-mail: dpo@zscargo.sk v zmysle v Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovala moje osobné údaje, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefón, údaje o kvalifikácií a profesionálnych slušnostiach, fotografiu a ďalšie osobné údaje, ktoré sú uvedené v priloženom životopise a motivačnom liste, a to výlučne na účely vedenia databázy uchádzačov o pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem po dobu jedného roka, ktorý začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po udelení tohto súhlasu, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby po túto dobu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Košice, Puškinova č.3 040 01 Košice alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste sa informovali o obsahu spracúvania osobných údajov uvedených na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B