Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Súhlas dotknutej osoby - Newsletter

Súhlas dotknutej osoby - Newsletter

Zadaním e-mailovej adresy a potvrdením prihlásenia na odber newslettra vyjadrujem ako Dotknutá osoba svoj slobodný súhlas, aby prevádzkovateľ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) spracúval moje osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a to za účelom zasielania newslettra na webovej stránke. Newsletter zahŕňa informácie  o aktuálnom využití služieb celosieťového nákladného železničného dopravcu, hlavných aj vedľajších tratí Slovenska a využitie jednotlivých vozňových zásielok.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov v rámci zasielania Newslettra je súhlas Dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“). Dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ by nemohol Newsletter posielať.

Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov je udelený odo dňa jeho poskytnutia až do momentu jeho odvolania. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje  po dobu, po ktorú bude Dotknutá osoba prihlásená na odber newslettra. Keď Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so zasielaním Newslettra budú jej osobné údaje z príslušnej databázy odstránené.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Puškinova č.3, 040 01 Košice alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Informácia pre dotknutú osobu:

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má viacero práv, predovšetkým právo na:

  • Prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, b) v prípade, že spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže spoločnosť za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

  • Opravu osobných údajov

Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie spoločnosť urobí bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

  • Vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti  a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

  • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.

  • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade odvolania súhlasu Prevádzkovateľ nemôže spracúvať emailovú adresu pre vyššie uvedený účel.

  • Obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby v prostredí Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., ako aj o právach dotknutých osôb sú uvedené na www.zscargo.sk/oou. Osobné údaje bude spracúvať Prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: dpo@zscargo.sk

Ak sa prihlásite na odber Newslettra, Vaše osobné údaje sú prenášané do USA spoločnosti  The Rocket Science Group, LLC,  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308ktorá je prevádzkovateľom služby Mailchimp, ktorú Prevádzkovateľ využíva pri distribúcií newslettrov.

 

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B