Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Informačná povinnosť - Infoservis

Informačná povinnosť - Infoservis "Opýtajte sa nás"

Spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len „ZSSK CARGO“) spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „NARIADENIE GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Radi by sme Vám touto formou v stručnosti popísali, ako spoločnosť ZSSK CARGO postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov a ako ich ochraňuje. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom „Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO“.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadením GDPR ako oprávnený záujem. Oprávnený záujem spoločnosti ZSSK CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje vybavovanie všeobecných dopytov a otázok verejnosti  prostredníctvom zákazníckeho centra a zákazníckeho portálu  ISP ZSSK CARGO. Spracúvajú sa všeobecné osobné údaje (identifikačné, kontaktné a prevádzkové) pod dobu piatich rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa neposkytujú žiadnej tretej strane/príjemcom. Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

V spoločnosti ZSSK CARGO dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Nakoľko spoločnosť ZSSK CARGO vykonáva špecifickú podnikateľskú činnosť, podstatnú časť Vašich osobných údajov spracúvame, z dôvodu  splnenia povinností, ktoré našej spoločnosti ukladajú právne predpisy, z dôvodu uzatvárania a plnenia príslušných zmlúv, ako aj na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť.

Spoločnosť ZSSK CARGO v rámci ochrany osobných údajov prijala interné smernice a pracovné postupy, ktoré podrobne upravujú, ako sa má postupovať pri spracúvaní osobných údajov, v prípade výskytu bezpečnostného incidentu alebo v prípade, ak si Vy ako dotknutá osoba uplatníte niektoré zo svojich práv, ktoré Vám Nariadenie GDPR umožňuje.

Obzvlášť vysokú pozornosť sústreďujeme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame. Vyžadujeme, aby aj naši obchodní partneri, ktorí nám dodávajú informačné systémy a aplikácie, resp. nám poskytujú iné služby informačných a komunikačných technológií, dodržiavali technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie čo najvyššej miery ochrany Vašich osobných údajov a aby sa predišlo neoprávnenému zásahu do Vášho súkromia.

Je v záujme našej spoločnosti, aby sme spracúvali Vaše správne osobné údaje zákonne, transparentne a uchovávali ich len po primeranú dobu. Ochrana osobných údajov sa týka každého z nás, a preto ak sa zamestnanec našej spoločnosti dozvie o porušení ochrany osobných údajov, je povinný o tom ihneď informovať kompetentnú osobu spoločnosti ZSSK CARGO.    

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie, právo na prístup, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania,  právo namietať, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach Nariadenia. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Na spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely sa v súlade s Nariadením vzťahujú primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Uvedenými zárukami sa zaisťuje zavedenie technických a organizačných opatrení najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Dávame Vám do pozornosti, že v prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu (tzv. Data Protection Officer – DPO), ktorá bola našou spoločnosťou určená pre poskytovanie pomoci v tejto oblasti.

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B