Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

OOÚ

Ochrana osobných údajov

Vážení zamestnanci a obchodní partneri,

odo dňa 25. 5. 2018 sa v Európskej únii začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES, ktoré je známe pod skratkou „Nariadenie GDPR“. Nariadenie GDPR zavádza rôzne zmeny a novinky, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom zároveň posilňuje práva Vás ako dotknutých osôb. Spoločnosť ZSSK CARGO berie Nariadenie GDPR mimoriadne zodpovedne a dlhodobo realizovala rôznorodé opatrenia, aby svoju činnosť vykonávala v súlade s Nariadením GDPR.

Radi by sme Vám touto formou v stručnosti popísali, ako spoločnosť ZSSK CARGO postupuje pri narábaní s Vašimi osobnými údajmi a ako ich ochraňuje. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom nazvaným „Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO“.

V spoločnosti ZSSK CARGO dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Nakoľko spoločnosť ZSSK CARGO vykonáva špecifickú podnikateľskú činnosť, podstatnú časť Vašich osobných údajov spracúvame, pretože je to potrebné najmä pre splnenie povinností, ktoré našej spoločnosti ukladajú právne predpisy, z dôvodu uzatvárania a plnenia príslušných zmlúv, ako aj na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť. Spoločnosť ZSSK CARGO tiež prijala niekoľko typov interných smerníc, ktoré podrobne upravujú, ako sa má postupovať pri spracúvaní osobných údajov, v prípade výskytu bezpečnostného incidentu alebo v prípade, ak si vy ako dotknutá osoba uplatníte niektoré zo svojich práv, ktoré Vám Nariadenie GDPR priznáva.

Obzvlášť vysokú pozornosť dbáme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame. Vyžadujeme, aby aj naši obchodní partneri, ktorí nám dodávajú informačné systémy a aplikácie, resp. nám poskytujú iné služby informačných a komunikačných technológií, dodržiavali také technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená čo možno najvyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a aby sa predišlo neoprávnenému zásahu do Vášho súkromia.

Je v záujme našej spoločnosti, aby sme spracúvali Vaše správne osobné údaje zákonne, transparentne a uchovávali ich len po primeranú dobu. Ochrana osobných údajov sa týka každého z nás, a preto ak sa zamestnanec našej spoločnosti dozvie o porušení ochrany osobných údajov, je povinný o tom ihneď informovať kompetentnú osobu spoločnosti ZSSK CARGO.    

Dávame Vám do pozornosti, že v prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu (tzv. Data Protection Officer – DPO), ktorá bola našou spoločnosťou určená pre poskytovanie pomoci v tejto oblasti.

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO

Informácie vo vzťahu k opatreniam na ochranu života a zdravia pri práci – režim pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní kamerovým systémom

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní kamerovým systémom

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov v rámci doručovania tlačív, dokladov a písomností oznamovacieho a informatívneho charakteru zamestnancom prostredníctvom súkromnej e-mail schránky

Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní Záznamovým systémom na HKV a vyhodnocovacím zariadením

Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní Aplikáciou rušňovodiča Cargo (ARC)

 

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

E-mail: dpo@zscargo.sk

Telefonický kontakt: +421 552 295 434

Adresa pre doručovanie písomností: Puškinova 3, 040 01 Košice (na obálku prosíme uviesť „Do rúk DPO“)

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B