Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Výkon práv dotknutej osoby

Účelom  Legislatívy  o ochrane osobných údajov je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Konkrétne podmienky uplatňovania práva dotknutých osôb boli našou spoločnosťou uvedené v dokumente s názvom „Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ZSSK CARGO“ článok VIII. umiestnenej na stránke www.zscargo.sk/oou.

V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

  • zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk
  • poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného na adresu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s.: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Puškinova č. 3, 040 01 Košice s textom „Do  rúk DPO“;
  • osobne so žiadosťou o stretnutie zo zodpovednou osobou v sídle Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., Košice, Puškinova č.3. 

Spôsob a forma vybavovania žiadosti 

Vybavenie žiadostí na výkon práva dotknutej osoby sa poskytuje v takej forme, v akej bola podaná samotná žiadosť Dotknutej osoby (listinne, elektronicky, ústne), pokiaľ vo svojej žiadosti Dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob vybavenia. Pred vybavením žiadosti bude vykonaná kontrola totožnosti Dotknutej osoby, v prípade ak budú oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, požiada Dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti Dotknutej osoby.  V prípade, ak sa preukáže, že Dotknutú osobu nie je Prevádzkovateľ schopný identifikovať, môže v súlade s článkom 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv Dotknutej osoby. Dotknutej osobe poskytneme informácie o spôsobe vybavenia žiadosti rovnakým spôsobom akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. V prípade pochybností o totožnosti Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ  výkon práv dotknutej osoby nevybaví elektronicky, ale vybaví žiadosť listinne na adresu Dotknutej osoby so spôsobom doručenia „Do vlastných rúk“.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Vaša žiadosť na výkon práv Dotknutej osoby bude vybavená v nasledovných lehotách:

  • bezodkladne
  • do jedného mesiaca od doručenia žiadosti

V mimoriadnych situáciách môže byť uvedená lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace so zohľadnením komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. 

K objektívnym dôvodom predĺženia lehoty môže napríklad patriť situácia, ak si vyžiadame od Dotknutej osoby doplnenie informácií k posúdeniu a vybaveniu žiadosti pričom doplnenie požadovaných informácií, nebude dotknutou osobou vybavené obratom a bezodkladne. K objektívnym dôvodom môže patriť aj bezpečnostný incident, ktorým došlo k paralyzovaniu informačných systémov. O predĺžení lehoty bude Dotknutá osoba včas informovaná.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich s vybavovaním Vašej žiadosti sme Vás povinný informovať o dôvodoch nekonania a možnosti  podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Dozorným orgánom je:       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:                             Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefónne číslo:                  +421 2 32 31 32 14 – sekretariát

E-mail adresa:                   statny.dozor@pdp.gov.sk

Poplatky za vybavenie žiadosti    

Informácie poskytnuté podľa článkov 13 a 14 Nariadenia GDPR a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti Dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu môžeme:

  • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo oznámenie, alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,
  • odmietnuť konať na základe podanej žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov 

V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Z odvolania musí byť zrejmé, kto odvolanie podáva. Identifikujte sa uvedením mena, priezviska, adresy a dátumu narodenia. Odvolanie musí obsahovať aj váš vlastnoručný podpis Z odvolania musí byť zrejmé, ktorý súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolávate. Odvolanie súhlasu je možné podať kedykoľvek zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Puškinova č.3, 040 01 Košice s textom „Do rúk DPO“.

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B