Jednotlivé vozňové zásielky potrebujú podporu ako inde v Európe

Jednotlivé vozňové zásielky potrebujú podporu ako inde v Európe

ZSSK CARGO je jediným dopravcom na Slovensku, ktorý zabezpečuje celosieťovo prepravu jednotlivých vozňových zásielok (JVZ). Ročne prepraví v tomto systéme okolo 7 miliónov ton tovaru.

Pri priemernej hmotnosti 17,4 ton nákladu naloženého na kamióne sa prepravou JVZ zabráni, predovšetkým na cestách 2. až 3. triedy, realizácii asi 400-tisíc jázd nákladných áut v loženom stave ročne. To pri spätnom vyťažení 60% predstavuje asi 640-tisíc jázd nákladných áut ročne.

Segment JVZ, ktorý na seba viaže okolo 2 200 zamestnancov, 180 rušňov a 4 500 nákladných vozňov, je pre svoju špecifickosť tvorby prepravnej záťaže technologicky, organizačne, personálne a kapacitne náročnejší v porovnaní s prepravou ucelených vlakov.

Prepravy JVZ ako systém generujú pre ZSSK CARGO stratu. V minulosti bolo možné vo väčšej miere využívať synergie prepráv JVZ a ucelených vlakov, tieto efekty sú v súčasnosti oveľa nižšie. Po liberalizácii železničného prepravného trhu vstúpili do hry noví dopravcovia, ktorí prepravujú v zásade len lukratívne ucelené vlaky. To znamená, že podiel nákladovo náročných prepráv JVZ na výkonoch ZSSK CARGO sa zvyšuje. Situácii neprospievajú ani opakujúce sa poklesy, resp. kolísania prepráv ucelených vlakov z dôvodu hospodárskej a finančnej krízy, recesie v hutníctve, celosvetovej pandémie.

Návrhy opatrení

ZSSK CARGO predložila v priebehu tohto roka ministerstvu dopravy návrhy opatrení, ktoré by umožnili realizovať udržateľným spôsobom prepravy jednotlivých vozňových zásielok. Tieto opatrenia sa týkajú železničnej nákladnej dopravy ako celku, nemajú byť teda vyhradené pre štátneho dopravcu. Transparentne by sa o podporu, resp. finančné prostriedky mohli uchádzať všetci dopravcovia, ktorí by splnili podmienky pre ich pridelenie.

Navrhnuté oblasti podpory vychádzajú z pravidiel, ktoré sa uplatňujú vo viacerých členských štátoch Európskej únie. V zásade sú to štyri oblasti:  investícia, resp. dotácia na nákup moderných dieselových rušňov viazaných na posun v staniciach a vozbu manipulačných a relačných vlakov, ďalej dotácia pre pokrytie strát z titulu dlhšieho obehu vozňov počas prepravy systémom JVZ, tretím opatrením je potreba garancie zľavy za použitie železničnej infraštruktúry počas celého roka a napokon ide o zavedenie povinnosti investorov pri budovaní nových priemyselných investícií ako priemyselné parky, či výrobné podniky v blízkosti železničnej infraštruktúry zriadiť železničnú vlečku.

Dotácia na nákup rušňov

V rámci systému JVZ musí dopravca nevyhnutne využívať aj rušne nezávislej trakcie, teda motorové rušne, a to jednak pre jazdu manipulačných vlakov, posun a obsluhu manipulačných miest, ktoré nie sú pod trolejovým vedením, jednak pre vozbu relačných vlakov medzi zriaďovacími stanicami na neelektrifikovaných tratiach.

ZSSK CARGO disponuje rušňami značne zastaralými, ktoré majú vysokú spotrebu pohonných hmôt. Pre porovnanie, priemerný vek rušňov motorovej trakcie radu 742 je 39 rokov, radu 751 až 52 rokov. Z technického hľadiska sú používané rušne nespoľahlivé, vyžadujú vysokú prevádzkovú a opravárenskú zálohu a predstavujú pre ZSSK CARGO značnú nákladovú záťaž. Získanie nových moderných motorových rušňov by prinieslo zníženie potrebných prevádzkových a opravárenských záloh, a teda aj výrazné zníženie nákladov na systém JVZ.

Dlhší obeh vozňov

ZSSK CARGO, ako jediný dopravca v SR realizujúci prepravy systémom JVZ, využíva nákladné vozne, z ktorých väčšinu si prenajíma. Hodnota prenájmu je v trhovej výške, ktorá zodpovedná využívaniu vozňov na prepravy ucelených vlakov, t. j. technologicky jednoduchých a rýchlych prepráv s krátkou dobou obehu vozňa. Ako sme už uviedli, prepravy JVZ sú z technologických dôvodov náročnejšie na čas kvôli  zhromažďovaniu, posunu, prepravám viacerými manipulačnými a relačnými vlakmi, preto doba obehu týchto vozňov je značne vyššia. To vlastne znamená, že vozne môžu byť naložené, a teda môžu zarábať výrazne menej než vozne v ucelených vlakoch. Navýšenie nákladového zaťaženia z titulu dlhšieho obehu vozňov oproti uceleným vlakom predstavuje asi dve eurá na tonu prepraveného tovaru. Je pravda, že jednotlivé vozňové zásielky sú prepravované za vyššie jednotkové ceny, tie však nepostačujú na pokrytie skutočných nákladov. Konkurencia cestnej dopravy neumožňuje preniesť všetky náklady v plnej miere na zákazníka, keďže je tu riziko prechodu tovaru zo železnice na cestu, a tým ďalšieho zaťaženia cestnej siete, životného prostredia.

Riešením je zavedenie dotácií na pokrytie strát vo forme výkonov vo verejnom záujme, prípadne iná forma podpory systému JVZ ako takého, samozrejme pre všetkých dopravcov poskytujúcich túto službu.

Riziká zrušenia JVZ

Nerealizovanie navrhovaných opatrení prinesie riziko zrušenia prepráv JVZ. Čo by to znamenalo pre naše cesty a regióny, ako by to ovplyvnilo životy nás všetkých? Treba si uvedomiť, že tovar nezmizne a túto masu bude nutné tak či tak prepraviť, a to cestnou dopravou, ktorá by zaťažila najmä regióny Abov, Liptov, Orava, Kysuce, Považie, Horehronie, Gemer, ale aj širšie okolie Bratislavy. O dopadoch na cestnú sieť a životné prostredie, zdravie a komfort obyvateľov ani nemusíme hovoriť. ZSSK CARGO však chce zachovať prepravy jednotlivých zásielok. Podľa názoru odborníkov ide jednoznačne o službu vo verejnom záujme. Už dnes existuje podpora JVZ v Nemecku, Rakúsku a najnovšie aj v Maďarsku. Veríme, že s podporou štátu bude možné JVZ na železnici nielen udržať, ale aj získať časť tovarov zo slovenských ciest. Je to napokon aj jeden z cieľov dopravnej politiky EÚ. A štátu sa vynaložené prostriedky mnohonásobne vrátia formou úspory výdavkov na odstraňovanie negatívnych vplyvov cestnej dopravy.

 

Foto: Marek Bielich

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com