Mimoriadne zásielky spracuje SYMOZA

Mimoriadne zásielky spracuje SYMOZA

V júni ZSSK CARGO spustila webovú aplikáciu, ktorá našim zákazníkom umožňuje editáciu žiadostí na prepravu mimoriadnych zásielok. Digitalizáciou svojich činností uľahčujeme našu spoluprácu, zrýchľujeme vzájomnú komunikáciu a následne i samotné prepravné procesy.

Od 1. septembra 2022 Železnice SR nezabezpečujú a nespravujú povolenia pre mimoriadne zásielky mimo vlastnej infraštruktúry. To sa týka aj spracovania žiadostí pre vývozné zásielky: po novom sú za prípravu a koordináciu prepráv do zahraničia zodpovedné jednotlivé železničné spoločnosti. Preto ZSSK CARGO spustila začiatkom tohto roka vlastný informačný systém (IS) SYMOZA ako komplexný nástroj pre efektívne spracovanie agendy súvisiacej s prepravou mimoriadnych zásielok. Tento je prepojený s analogickým systémom ŽSR; v rámci obidvoch systémov je tak zabezpečená bezproblémová vzájomná komunikácia na základe avíz.

Pre rýchlejšiu komunikáciu a pohodlie užívateľov sme v rámci spomínaného IS vyvinuli viaceré nadstavbové funkcie. Na jeho nastavení pre naše potreby sa podieľali zástupcovia Sekcie riadenia obchodno-prevádzkových činností, Projektovej kancelárie a interného auditu a Sekcie ICT.

Základná funkcionalita SYMOZA používateľom umožňuje nielen evidenciu podaných žiadostí na prepravu mimoriadnych zásielok (MZ), evidenciu, editáciu a prehliadanie údajov MZ v slovenčine a v nemčine, či výber vhodného vozňa pre prepravu a automatické výpočty jeho parametrov, ale tiež zadanie obrysových bodov MZ, výpočet prirážok pre preverenie priestorovej prechodnosti, zobrazenie obrysov MZ a ložné miery. Ďalej sú to zadávanie železnice a odosielacej stanice, zadanie železnice a stanice určenia, prechodových vstupných a výstupných staníc, načítanie, export a import prepravnej cesty zo stanice odosielacej do stanice určenia v module Mapa. Systém umožňuje stanovenie dopravných, prepravných a traťových podmienok pre prepravu MZ, tvorbu a odosielanie telegramov, vkladanie dokumentov k záznamu o MZ, či ukladanie záznamov o mimoriadnych zásielkach a avízach do archívu. IS je dostupný nielen v slovenskej, ale aj v nemeckej a anglickej mutácii.

K samotnej aplikácii sa môžete dostať cez webový odkaz: https://symoza.zscargo.sk/SymozaFormular/

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com