Obchodný rok 2024: zvykáme si, že každý rok je turbulentný a náročný

Obchodný rok 2024: zvykáme si, že každý rok je turbulentný a náročný

Na pravidelnej konferencii v Jasnej (19. októbra) sme sa opäť stretli s našimi obchodnými partnermi, aby sme ich informovali o celkovej situácii na prepravnom trhu a predstavili svoju obchodnú politiku pre nasledujúci rok.

Pomaly si zvykáme, že rok čo rok čelíme turbulentnejším časom. Či už sa jedná o geopolitickú situáciu, vnútornú politiku alebo hospodárske prostredie, v ktorom operujeme. Aj preto je drvivá väčšina našich súčasných kontraktov štvrťročná, s možnosťou automatickej prolongácie o ďalší štvrťrok, ale aj možnosťou úpravy ceny v dôsledku pohyblivých vstupov cien energií.

Situácia na trhu s energiami, nedostatočná systémová podpora zo strany štátu, pokles priemyselnej produkcie a vysoká inflácia spojená s prudkým nárastom nákladov nepraje železničnej nákladnej doprave. Podarilo sa nám síce vyhnúť červeným číslam za prvý polrok, ale aj za cenu straty časti objemu prepráv, ktoré buď prešli na cestu alebo jednoducho zmizli lebo poklesla výroba. Stojíme pred dilemou, či voziť dočasne so stratou, alebo sa striktne držať rentability každej jednej prepravy osobitne. Náš názor je, že trhový podiel nie je modla a jediné kritérium. Radšej menej, ale s akceptovateľnou ekonomikou prepravy. To samozrejme nevylučuje kontrolovanú, časove obmedzenú a striktne vymedzenú a odôvodnenú cenovú podporu v jednotlivých obchodných prípadoch.

V druhom polroku nám výraznejšie vypadávajú objemy aj v nosnom sektore, v hutníctve. Je to spôsobené viacerými faktormi, ktoré však majú spoločného menovateľa – pokles dopytu po hutníckej produkcii. Aj v rámci sektoru sa jednotlivé hute vyrovnávajú s touto situáciu s rôznou úspešnosťou: niektoré bojujú o prežitie, iné zvažujú rastové príležitosti, prípadne konsolidáciu. Je len otázkou času, kedy sa pristúpi k postupnej zmene technológii výroby s cieľom znížiť škodlivé emisie. Našim prvým krokom v tejto oblasti je prispôsobenie vozového parku meniacim sa trendom. Obstarali sme 300 Inno-vozňov s 1200 nadstavbami pre prepravy železnej rudy, ktoré postupne nabiehajú do prepráv. V tejto súvislosti nám vznikla nadkapacita vysoko-stenných vozňov. Situáciu riešime na viacerých frontoch – dodatok k zmluve s Cargo Wagon nám umožňuje flexibilnejšie podmienky úpravy počtu prenajatých vozňov, takisto upravujeme počty prenajatých vozňov od tretích strán. V neposlednom rade budeme cenovo podporovať prepravy v týchto vozňoch vrátane krátkodobých prenájmov tretím stranám.

Na druhej strane sa nám podarilo získať aj niektoré významnejšie spotové tranzitné prepravy uhlia do Maďarska a Poľska. Keďže máme dostatočné kapacity vysoko-stenných a klanicových vozňov, podporujeme prepravy, či už pri nakládke v zahraničí, alebo aj ucelené vlaky s nakládkou zo Slovenska. Momentálne sme tak rozbehli prepravy dreva do Rumunska zo Slovenska, ako aj prepravy v našich vozňoch s nakládkou v zahraničí. Celkom sa nám darí aj v preprave šrotu do Poľska v ucelených vlakoch.

Štátna „podpora“

Pred pár týždňami sme absolvovali stretnutie s vysokým komisárom Európskej komisie a ministrami dopravy a poľnohospodárstva SR v Čiernej nad Tisou. Všetci na nás tlačia, aby sme zvýšili kapacitu prepráv obilia z Ukrajiny. My hovoríme áno, ale potrebujeme investovať do nových prekládkových kapacít, či už stacionárnych alebo mobilných, skladovacích priestorov, ale hlavne do nových vozňov – platforiem s kontajnermi na obilniny, pripadne do viacúčelových kontajnerov, ktoré by sa dali využiť aj na iné prepravy, resp. spätné vyťaženie na Ukrajinu. Zároveň logicky potrebujeme garanciu minimálneho objemu, pretože tieto investície si vyžadujú nemalé finančné prostriedky. Za týmto účelom chceme užšie spolupracovať s ministerstvom dopravy s cieľom maximalizácie využitia podpor, ktorú poskytuje a bude poskytovať Európska únia pri napĺňaní cieľov „Liniek solidarity“. Tento rok dovezieme z Ukrajiny takmer milión ton obilia.

Keď už hovoríme o podpore, je potrebné dodať, že vláda, ktorá skončila v demisii nenašla ani prostriedky, ani dostatočnú vôľu presadiť navrhovaný systém podpory JVZ, tak ako ju kvantifikovala štúdia Žilinskej univerzity a oddialila rozhodnutie v tejto veci až na rok 2026. Uvidíme, koľko JVZ dovtedy ostane na železnici, pretože súčasný objem už klesol pod 5 miliónov, oproti 7 miliónom pred piatimi rokmi.

Čo sa týka spoplatnenia dopravnej cesty – stále sa bavíme o zľavách, pričom nehovoríme z akej základne sa odrážame. Neustále opakujeme, že potrebujeme stanoviť jednu konkurenčnú cenu v relevantnej kategórii, ktorá by bez ohľadu na prevezený objem platila po celý rok (opačne ako to bolo v nedávnej minulosti, kedy sa za dodatočný objem platilo viac, nakoľko sa zľava vyčerpala). Konkurenčnou cenou myslíme adekvátnu cenu v porovnaní s nastavením na susedných železniciach, poprípade voči cestnej doprave aj s prihliadnutím na východziu pozíciu pri strategických tranzitoch, kde trasovanie cez Slovensko nie je prvou prirodzenou voľbou.

Východoslovenské prekladiská/TKD

Výkony vo VSP, resp. TKD, výrazne ovplyvňuje okrem požiadaviek hutníckeho priemyslu aj momentálna situácia na Ukrajine. V priebehu roka sme zaznamenali značné výkyvy v počte spracovaných kontajnerov (v súčasnosti manipulujeme a vykladáme výlučne kontajnery s obilím), v požiadavkách na prekládku obilia (to súvisí s uvoľnením, resp. blokáciu morskej cesty cez Čierne more v danom čase). Čo sa týka obilia - naša kapacita v spolupráci s BTS sa oproti minulému roku navýšila na 55 tisíc ton mesačne. Počas návštevy Európskej komisie sme predstavili naše plány na ďalšie rozšírenie kapacít, ktoré zahŕňa vybudovanie nového stacionáru na „III. jazykovej rampe“, prípadnú úpravu rotačného výklopníka, vybudovanie nových skladovacích priestorov vhodných pre uskladnenie obilia. Za zmienku stojí takisto úspešné zapojenie sa do výzvy CEF a získanie grantu pre ďalší rozvoj a modernizáciu TKD Dobrá.

V Čiernej nad Tisou sme sa museli prispôsobiť situácii, kedy zaznamenávame zvýšený dopyt po prepravách aj smerom na Ukrajinu. V priebehu roka sme čelili oprávnenej kritike ohľadne plynulosti odovzdávky vlakov. V tomto smere sme pristúpili k viacerým prevádzkovým opatreniam tak, aby sme zvýšili dennú kapacitu odovzdávky a v súčasnosti pri nasadení ďalšej zálohy neevidujeme výraznejšie problémy. Podarilo sa nám získať nové prepravy aj cez prečerpávací komplex, ktorý bol po začatí konfliktu nevyužitý, stiahli sme prepravy aj z ostatných zahraničných prechodov. Dávame do povedomia, že máme aj certifikovane vyčistenú prečerpávaciu vetvu na jedlé oleje, ktorú ponúkame na ďalšie využitie.

Digitalizácia procesov

Spustili sme plnú digitalizáciu obchodného procesu a podporujeme digitalizáciu aj v prevádzkových činnostiach. Plánujeme aplikáciu na riadenie prepravy, či už jednotlivých, alebo ucelených zásielok, pri ktorých má zákazník záujem o prednostné dodanie. V súčasnosti je to úloha Zákazníckeho centra, ktorý to rieši operatívne s jednotlivými pracoviskami. Riadenie systémom znamená, že na začiatku prepravy sa nastavia konkrétne parametre, dodržiavanie ktorých bude sledovať systém. Ten dotknutých zamestnancov na výkonných pracoviskách a zákaznícky servis upozorní na potrebu prijať opatrenia, aby zadané parametre boli dodržané.

Čo sa týka vlečkovej agendy, prostredníctvom zákazníckeho portálu, budú mať zákazníci prístup k odovzdávkovým dokladom a taktiež budú mať možnosť tieto doklady elektronicky potvrdzovať. Zároveň budú mať možnosť jednoducho vytvoriť návratový list a poslať ho do nášho IS. V našom IS by sa tento návratový list preniesol do tabletu vlakovej čaty. Znížime tým chybovosť a skvalitníme preberanie a odovzdávanie vozňov z/na vlečku.

Ďalej pripravujeme systém na „miestenkovanie“ vozňov v manipulačnom vlaku, čím by sme chceli dosiahnuť lepšie plánovanie obslúh vlečiek, a to najmä tam, kde nemáme definované obsluhy vlečiek.

Takisto pripravujeme informačný panel pre zákazníka na zákazníckom portáli ISP: bude to miesto, kde sa budú sústreďovať všetky dôležité informácie, o ktoré má zákazník záujem.

Ako ďalej

Približne 90 % našich objemov má medzinárodný charakter. Z toho jednoznačne vyplýva, že keď chceme rásť, musíme získať nové prepravy v režimoch vývoz, dovoz a tranzit.

Relatívne dobre sa nám darí v segmente automotive, kde postupne navyšujeme počty vlakov smerujúcich na vývoz z výrobných podnikov – automobiliek na Slovensku (25 % medziročne za obdobie prvého polroka). Samozrejme, pomáha zapojenie našich Vectronov na zahraničných úsekoch. V nasledujúcom období plánujeme posilniť našu flotilu ďalšími rušňami tohto typu.

Minulý rok sme avizovali ambíciu posilniť prepravné kapacity smerom na Balkán a k Čiernemu moru. Zatiaľ sa nám nepodarilo realizovať vstup do etablovaného dopravcu aj vzhľadom na turbulentný rok, ale tento cieľ pretrváva. V tejto súvislosti chystáme zmeny aj v termináli v Bratislave tak, aby sme boli adekvátne pripravení na nové príležitosti, ktoré sa objavujú v intermodálnych prepravách.

Pred časom sme z ekonomických dôvodov opustili priestor v susedných krajinách a zrušili naše obchodné zastúpenia. Dnes, keď hovoríme o tom, kde a pri akých prepravách vidíme potenciál rastu, sa musíme vrátiť aj k tejto téme. Zahraničná konkurencia na slovenskom trhu nám ukazuje, čo znamená fyzická prítomnosť na lokálnom trhu.

 

Osobne si veľmi ceníme, že nám aj v ťažkých časoch zachovávate priazeň. Poďme spolu povýšiť našu spoluprácu ešte o stupienok vyššie: nehľadajme len krátkodobé riešenia, diskutujme o projektoch, o možnostiach a potrebách do budúcna. V ZSSK CARGO máme dostatok schopných ľudí, ktorí spravia maximum preto, aby sme spoločne nachádzali riešenia k vzájomnej spokojnosti.

 

Zoznam prednášok:

Miroslav Gavura (NBS) – Očakávaný ekonomický vývoj v rokoch 2024-2025

Milan Kubiček (ŽSR) – Obmedzenia na železničnej infraštruktúre v GVD 2023/2024

Miroslav Ľupták (ZSSK CARGO) – Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2024

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com