Spojenie teórie s praxou

Spojenie teórie s praxou

Vo verejnom priestore sa už dlhodobejšie čoraz väčší dôraz kladie na prepojenie vzdelávania potrebami pracovného trhu, na spoluprácu škôl so zamestnávateľmi z rôznych priemyselných odvetvi. Pozornosť sa venuje spolupráci, ktorá vedie k tomu, aby znalosti, schopnosti, zručnosti žiakov školy, pripravujúcich sa na svoje budúce povolanie, zodpovedali požiadavkám reálneho pracovného života. Táto cesta vedie k spoločnému cieľu, ktorým je doplnenie si teoretických poznatkov o praktické profesijné zručnosti, tak nevyhnutné pre budúce pracovné uplatnenie sa.

Jedno z takýchto stretnutí sme absolvovali, v chladnom závane neskorej jesene, 18. novembra 2021, na pôde SOŠ dopravnej v Trenčíne, kde sa stretli zástupcovia školy s predsedom predstavenstva ZSSK CARGO Ing. Romanom Gonom a vedúcou oddelenia vzdelávania sekcie riadenia ľudských zdrojov našej spoločnosti Mgr. Kristínou Jánošovou. Hlavným dôvodom stretnutia bolo prerokovanie možností spolupráce pri príprave žiakov na aktuálne nedostatkové povolanie rušňovodič. Je na mieste spomenúť, že myšlienka tejto spolupráce nie je nová, ale zrodila sa už na dni otvorených dverí v roku 2019. Možnosť oživenia spolupráce so zámerom hľadania ciest skvalitnenia prípravy žiakov boli jednou z nosných tém tohto neformálneho pracovného stretnutia.

Zástupcovia ZSSK CARGO si so záujmom prezreli odborné učebne, vrátane novej učebne na výučbu žiakov na simulátore rušňa radu 451. Vysoko ocenili prácu nadšencov v radoch žiakov a pedagogického zboru pri uvedení simulátora do života, ktoré sprevádzala značná dávka úsilia. Načrtli tiež smer spolupráce pri zaškoľovaní študentov pre obsluhu rušňov typu Vectron, pričom dva plne funkčné modely týchto rušňov (v mierke H0) sme odovzdali škole ako didaktický učebný prostriedok pre ich modelové koľajisko. V tejto súvislosti sa niesla i nasledujúca diskusia o spolupráci pri tvorbe školského vzdelávacieho programu pre žiakov študijného odboru 3739 M – elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Pozornosť sa upierala na vytvorenie takého programu, ktorý by v čo najväčšej možnej miere zodpovedal podmienkam odbornej prípravy na vykonávanie povolania rušňovodiča. V tejto súvislosti bola, ako jeden z prvých krokov spolupráce, dohodnutá naša spoluúčasť na aktualizácie finálnej verzie školského vzdelávacieho programu daného odboru. V rámci diskusie sa otvárali aj ďalšie témy súvisiace so sledovaným rozvojom spolupráce: možnosti vykonávania odbornej praxe, otázky duálneho vzdelávania a s tým súvisiacich aktivít.

Zámer školy – vychovávať odborníkov pre prax, sa stretol s potrebami zamestnávateľa – získať kvalitných zamestnancov, vďaka čomu boli položené základy našej budúcej kvalitnej spolupráce.

 

Na fotografiách: Ing. Roman Gono (predseda predstavenstva ZSSK CARGO), PhDr. Eva Holomková (riaditeľka SOŠD Trenčín) a Ing. Peter Macháč (manažér pre odborné a duálne vzdelávanie)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com