Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Odborná spôsobilosť dodávateľov

Odborná spôsobilosť dodávateľov

POSTUP ZSSK CARGO NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI DODÁVATEĽA TOVAROV A SLUŽIEB PRE ŽELEZNIČNÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ ZSSK CARGO A ICH ČASTÍ (stiahni tu)


Definícia pojmov

Dodávateľ je externá organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt pre ZSSK CARGO. Dodávateľom je výrobca, poskytovateľ služieb alebo obchodná spoločnosť. Dodávateľom sa rozumie žiadateľ, resp. držiteľ Potvrdenia odbornej spôsobilosti.

Subdodávateľ je subjekt, ktorý na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom poskytuje dodanie tovaru, alebo služby pre ŽKV ZSSK CARGO.

Žiadateľ je dodávateľ tovaru a/alebo služieb pre ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV, žiadajúci o previerku odbornej spôsobilosti.

Odborná spôsobilosť dodávateľa je jeho schopnosť, schopnosť jeho systému/systémov a jeho procesu/procesov realizovať určený produkt pre ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV, ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené. Overenie spôsobilosti je predmetom previerky odbornej spôsobilosti.

Technicko-dodacie a preberacie podmienky (TDPP) je súbor schválených požiadaviek na uzol s uvedením technických požiadaviek na skúšobné časti (prvky) s udaním povolených odchýlok, rozsahu a kvality dokumentov sprievodnej dokumentácie, označenia a identifikácie, spôsobu odovzdávania, preberania, dodávania a balenia uzla. Ustanovenia TDPP sú súčasťou požiadavky na opravu, resp. nákup uzla.

Potvrdenie odbornej spôsobilosti je dokument vydaný v súlade so Smernicou pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí, ktorý potvrdzuje, že dodávateľ vyhovuje požiadavkám ZSSK CARGO a je oprávnený dodávať tovary a služby pre ŽKV ZSSK CARGO.


Úvodné ustanovenia

Kvalita nakupovaných ŽKV, častí a celkov ŽKV výraznou mierou ovplyvňuje realizáciu produktu ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV. Cieľom je prevádzkovať ŽKV – HDV a NV, ktoré zodpovedajú kritériám bezpečnosti železničnej dopravy.

ZSSK CARGO zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality v oblasti výroby, údržby a opráv ŽKV. Pre dodržanie požiadaviek podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 vykonáva ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV, previerky odbornej spôsobilosti u dodávateľa ako jednu z foriem kontroly kvality práce a produktov dodávateľov.

Previerky odbornej spôsobilosti sú vykonávané v zmysle Obchodného zákonníka a normy ISO 19011 ako externé audity vykonávané druhou stranou. Taktiež sa vyžadujú v zmysle Systému riadenia subjektu zodpovedného za údržbu (ECM) v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011.

Dodávatelia, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v bode 4.1 sa musia preukázať platným potvrdením odbornej spôsobilosti (ďalej len Potvrdením) vydaným ZSSK CARGO, Úsekom služieb ŽKV.

Odbornú spôsobilosť dodávateľa, ktorý vykonáva určené činnosti v zmysle § 17 zákona č. 513/2009 Z.z. a §20 vyhlášky 205/2010 Z.z. preveruje Dopravný úrad. Dodávateľ je povinný vlastniť platné príslušné osvedčenie, resp. oprávnenie vydávané Dopravným úradom. V opačnom prípade Úsek služieb ŽKV previerku odbornej spôsobilosti u dodávateľa nevykoná.

Tovary a služby, ktoré preverujeme

Previerka odbornej spôsobilosti sa vykoná u dodávateľov, ktorých činnosť súvisí s bezpečnosťou železničných koľajových vozidiel a je zameraná na nasledujúce oblasti:

 • návrh, vývoj a výroba dráhových vozidiel,
 • modernizácie, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy dráhových vozidiel,
 • údržba a opravy dráhových vozidiel, vrátane predpísaných skúšok a meraní,
 • dodávka, výroba a opravy dielov, konštrukčných celkov a materiálov pre ŽKV.

Zoznam vyrábaných, alebo opravovaných dielov, celkov a materiálov pre ŽKV nájdete TU.
 

Dodávatelia, ktorých preverujeme

Previerka odbornej spôsobilosti je vykonávaná:

 • u dodávateľov, ktorí požiadajú o previerku odbornej spôsobilosti,
 • u dodávateľov, ktorým bolo udelené Potvrdenie, ktorého platnosť už uplynula, na žiadosť dodávateľa,
 • u dodávateľov, ktorým bolo udelené Potvrdenie, ale vykonávajú aj ďalšie činnosti v rámci činností uvedených v Zozname (napr. dodávateľ, ktorý rozširuje svoje činnosti), na žiadosť dodávateľa,
 • u subdodávateľov, ktorí na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom poskytujú dodanie tovaru, alebo služby pre ŽKV ZSSK CARGO,
 • u obchodníkov, ktorí zameriavajú svoju činnosť na nákup a predaj. Títo môžu dodávať produkty len od subdodávateľov, ktorí vlastnia platné Potvrdenie vydané v zmysle tejto smernice. Túto skutočnosť sú povinní preukázať.,
 • u dodávateľov/obchodníkov v prípade výšky kontraktu so ZSSK CARGO na dodávku tovarov a služieb, ktoré nie sú uvedené Zozname nad 100 000 EUR

  Dodávatelia výrobkov (dielov, celkov, materiálov a služieb pre ŽKV) musia mať platné Potvrdenie o odbornej spôsobilosti vydané spoločnosťou ZSSK CARGO.

ZSSK CARGO, Úsek služieb železničných koľajových vozidiel si vyhradzuje právo rozhodovať o nutnosti vlastnenia Potvrdenia u dodávateľov, ktorých produkty nie sú zaradené v Zozname.

Ak dodávateľ vykonáva činnosti, na ktoré je vyžadované Potvrdenie kooperáciou so subdodávateľom formou subdodávok (polotovary, dielčie operácie a pod.), subdodávatelia podliehajú Previerke odbornej spôsobilosti. Preto každý dodávateľ, u ktorého bude vykonávaná Previerka odbornej spôsobilosti musí predložiť preverujúcemu zoznam kooperujúcich subdodávateľov s platnými zmluvnými vzťahmi a uvedenými činnosťami.

Pravidlá hodnotenia odbornej spôsobilosti dodávateľa

V rámci previerky odbornej spôsobilosti dodávateľa sú preverované požiadavky, ktoré sú definované v Hodnotiacom protokole.

Do hodnotenia dodávateľa sú zaradené iba tie otázky, ktoré komisia zaradí podľa požadovaného rozsahu činností po úvodnom stretnutí so zástupcami preverovaného dodávateľa. Nezaradené otázky do previerky komisia vyradí zo zoznamu otázok vyškrtnutím v kolónke body a poznámkou „nehodnotí sa“.

Úroveň plnenia jednotlivých požiadaviek sa hodnotí bodmi od 0 do 10, pričom 10 je najvyššie bodové ohodnotenie.

Pri dosiahnutí minimálne 80 % možných bodov a pri splnení požiadaviek bodu 1 a bodu 2, ak určenú činnosť vykonávajú, komisia ODPORUČÍ riaditeľovi Úseku služieb ŽKV, ZSSK CARGO udeliť potvrdenie odbornej spôsobilosti dodávateľovi na požadované oblasti činností.

Pri dosiahnutí menej ako 80% možných bodov, komisia NEODPORUČÍ riaditeľovi Úseku služieb ŽKV, ZSSK CARGO udeliť dodávateľovi potvrdenie odbornej spôsobilosti. V tomto prípade bude možné vydanie potvrdenia odbornej spôsobilosti len po úspešnom vykonaní opätovnej previerky odbornej spôsobilosti. 


Spôsoby vykonania previerky odbornej spôsobilosti

Previerku odbornej spôsobilosti vykoná schválená komisia na základe rozhodnutia ZSSK CARGO fyzicky alebo administratívne.
ZSSK CARGO si vyhradzuje právo na stanovenie spôsobu vykonania previerky odbornej spôsobilosti.

POSTUP na vykonanie previerky odbornej spôsobilosti

 1. Zaslanie písomnej žiadosti na vykonanie previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV
  ZSSK CARGO a ich častí.
 2. Žiadateľovi bude doručená ObjednávkaHodnotiaci protokol
 3. Žiadateľ vyplnenú (žiadateľ uvedie činnosti, ktoré budú preverované) a podpísanú Objednávku pošle na e-mail:buc.miroslav@zscargo.sk a poštou na adresu:

             Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
             Úsek služieb ŽKV (Ú40)
             Ing. Miroslav Buc
             manažér kvality
             Drieňová 24
             820 09 Bratislava
             Slovenská republika

      Potvrdením objednávky žiadateľ vysloví súhlas s podmienkami, za ktorých bude previerka vykonaná.
 4. Previerku odbornej spôsobilosti vykoná komisia. Komisia je minimálne 2-členná, počet členov komisie závisí od podmienok a rozsahu previerky.
 5. Termín vykonania previerky odbornej spôsobilosti je stanovený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a schváleným vedúcim komisie.
 6. Hodnotenie odbornej spôsobilosti dodávateľa vykoná komisia podľa Hodnotiaceho protokolu. V Hodnotiacom protokole sú uvedené preverované oblasti a systém hodnotenia dodávateľa.
 7. Z výsledku previerky odbornej spôsobilosti sa vypracuje Zápis z previerky odbornej spôsobilosti. Hodnotiaci protokol aj zápis z previerky vypracuje komisia ihneď po skončení previerky, ktorý je následne prerokovaný so zástupcami žiadateľa. Žiadateľ na znak súhlasu s výsledkom previerky podpíše zápis z previerky.
 8. V prípade kladného výsledku hodnotenia previerky, komisia odporučí riaditeľovi úseku služieb ŽKV udeliť Potvrdenie o odbornej spôsobilosti na preverované činnosti. Potvrdenie je udelené na dobu určitú.
 9. Dodávateľ je povinný požiadať dva mesiace pred skončením platnosti Potvrdeniao predĺženie Potvrdenia, resp. vykonanie kontrolnej previerky odbornej spôsobilosti.
 10. Pokiaľ sa v procese preverovania zistia nezhody závažného charakteru, ktoré znemožňujú dodržanie stanovených podmienok, previerka je prerušená. Žiadateľovi sú stanovené požiadavky a termíny odstránenia. Termín na odstránenie nezhôd v závislosti na ich závažnosť určí vedúci komisie. Ďalšie pokračovanie previerky prebieha overením nápravných opatrení bezprostredne po uplynutí stanoveného termínu na ich odstránenie. Následne bude previerka ukončená a uzatvorená zápisom bez ohľadu na to, či boli zistené nedostatky odstránené alebo nie.
 11. V prípade nevyhovujúceho výsledku previerky odbornej spôsobilostidodávateľa bude žiadosť o udelenie Potvrdenia zamietnutá. Žiadateľ bude o tejto skutočnosti ihneď písomne vyrozumený spolu s uvedenými dôvodmi zamietnutia v zápise z previerky odbornej spôsobilosti. Dodávateľ môže požiadať o opakovanú previerku odbornej spôsobilosti po odstránení všetkých zistených nezhôd.
 12. Aj v prípade nevyhovujúceho výsledku previerky odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný uhradiť náklady spojené s previerkou odbornej spôsobilosti. V opačnom prípade sa opakovaná previerka nevykoná.

Udelenie a platnosť Potvrdenia odbornej spôsobilosti

Pokiaľ žiadateľ preukáže svoju odbornú spôsobilosť s kladným výsledkom hodnotenia, po doporučení komisie a úhrade vzniknutých finančných nákladov za vykonanie previerky, udelí riaditeľ úseku služieb ŽKV Potvrdenie odbornej spôsobilosti na požadované činnosti (resp. činnosti špecifikované podľa TDPP).

Doba platnosti Potvrdenia je pri vykonaní previerky dodávateľa stanovená na maximálne 3 roky od dátumu vykonania previerky.

Pri zmene obchodného názvu dodávateľa (nástupnickej organizácie) bez zmeny rozsahu činností vykonávaných pre Úsek služieb ŽKV platnosť Potvrdenia zaniká. Na žiadosť dodávateľa bude vydané na nástupnícku organizáciu nové Potvrdenie so zachovaním pôvodných činností a termínov platnosti. ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV si vyhradzuje právo vykonať aj v tomto prípade previerku na náklady žiadateľa.
 

Rozšírenie alebo zrušenie Potvrdenia odbornej spôsobilosti

V prípade zistenia, že dodávateľ počas platnosti Potvrdenia dodáva nezhodné výrobky alebo porušuje podmienky platnosti uvedené v Potvrdení, ZSSK CARGO, Úsek služieb ŽKV si vyhradzuje právo mimoriadnej previerky dodávateľa, ktorá pri potvrdení nekvality práce môže viesť k okamžitému odobratiu Potvrdenia.

Pokiaľ si dodávateľ včas neobnovil osvedčenie vydané Dopravným úradom, ktorého platnosť uplynula, platnosť Potvrdenia je pozastavená až do opätovného obnovenia osvedčenia. Lehota platnosti Potvrdenia tým nie je dotknutá.
 

Poplatky za výkon previerky odbornej spôsobilosti

Cena za výkon previerky je určená ponukovou cenou za 1 Nhod uvedenou v objednávke. Do časového výkonu previerky sa započíta súčet skutočne odpracovaných hodín jednotlivými členmi komisie pri previerke u žiadateľa. K časovému výkonu na previerku sa pripočítavajú 2 hodiny, ktoré sú určené na prípravu komisie na previerku v mieste svojho pracoviska.

K cene za výkon previerky sa pripočítajú aj všetky náklady za pracovnú cestu ( napr. stravné, vreckové, poistné, ubytovanie, cestovné, letenky, PHM, a pod.) podľa platných zákonov v SR a predpisov ZSSK CARGO.

Podmienkou udelenia Potvrdenia je úhrada finančných nákladov spojených s vykonaním previerky na účet uvedený na faktúre.

V prípade neudelenia Potvrdenia sú náklady spojené s príslušnou previerkou žiadateľovi vyfakturované. 


SÚVISIACE FORMULÁRE

 1. Zoznam tovarov a služieb na vykonanie previerky odbornej spôsobilosti
 2. Objednávka                                                   (SK, RU, ENG)
 3. Hodnotiaci protokol                                     (SK, RU, ENG)
 4. Zápis z previerky odbornej spôsobilosti   (SK, RU, ENG)
 5. Potvrdenie odbornej spôsobilosti              (SK, RU, ENG)Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B