Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Medzinárodná spolupráca a projekty EÚ

icon Medzinárodná spolupráca a projekty EÚ

TAF TSI - ZSSK CARGO - Information

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., spolupracuje na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni s cieľom podporovať interoperabilitu nákladnej dopravy v smere východ – západ. Spoluprácou s ostatnými železničnými spoločnosťami v inštitúciách EÚ a multilaterálnych pracovných skupinách ZSSK CARGO zdôrazňuje budúcu stratégiu modernej spoločnosti.

ZSSK CARGO je členom medzinárodných organizácií :

UIC (Medzinárodná železničná únia): 
Celosvetová organizácia pre medzinárodnú spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi  v oblasti železničnej dopravy. Zameriava sa najmä na technickú stránku dopravy. Technické okruhy a problémy sú diskutované a riešené na pravidelných stretnutiach pracovných skupín, ktoré sú zamerané najmä na: nákladnú dopravu (dlhé vlaky, elektronická komunikácia, technická špecifikácia), signalizáciu, výskum a vývoj, bezpečnosť, životné prostredie a štandardizáciu.RAILDATA
(Špeciálna skupina pri UIC zaoberajúca sa IT službami pre nákladných železničných dopravcov v Európe):
Aktuálne RailData spravuje a ďalej vyvíja štyri aplikácie :

  • ORFEUS (Open Rail Freight EDI User System) – elektronický nákladný list CIM, výmena dát
  • ISR (International Service Reliability) – sledovanie pohybu vagónov
  • Use IT (Uniform System for European Intermodal Tracking and Tracing) – správa intermodálnych vlakov
  • WMI (Web Manual Input) – aplikácia dostupná na internete, vďaka ktorej je možné urobiť predhlášku vlaku.


CER (Spoločenstvo európskych železničných spoločností a manažérov infraštruktúry):

združuje viac ako 70 železničných podnikov, národných združení, manažérov infraštruktúry či lízingových spoločností. CER zastupuje záujmy svojich členov na pôde jednotlivých inštitúcií  EÚ a iných zainteresovaných subjektov, zdôrazňujúc pri tom úlohu železníc ako nosnej kostry konkurencieschopného a trvalo udržateľného dopravného systému v Európe. CER úzko spolupracuje s UIC v oblasti implementácie technických riešení do legislatívy a v oblasti implementácie európskych projektov za európske železničné podniky tak, aby boli čo najlepšie zastúpené ich záujmy. Súčasné hlavné témy sú: štvrtý železničný balík, digitalizácia, hlučnosť, bezpečnosť, služby vo verejnom záujme/viacročné kontrakty, emisie, rovnosť podmienok pre rôzne druhy dopravy.CIT (Medzinárodný výbor železničnej prepravy):
združuje viac než 216 železničných podnikov a zasielateľských spoločností (členov a pridružených členov), ktoré poskytujú svoje služby v medzinárodnej osobnej a nákladnej železničnej doprave. Hlavné úlohy a ciele CIT sú aplikovanie a praktická implementácia medzivládneho Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a štandardizácia právnych vzťahov medzi zákazníkmi a železničnými podnikmi, železničnými podnikmi navzájom a železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry. Úzko spolupracuje s OSJD na spoločných projektoch, ktorých cieľom je dosiahnutie interoperability právnych režimov Európy a Ázie pri železničnej doprave.


CCTT (Medzinárodný koordinačný výbor pre transsibírske prepravy):
Hlavné úlohy a ciele CCTT sú:

  • zatraktívnenie tranzitu a zahraničného obchodu v nákladnej preprave po Transsibírskej železnici
  • koordinácia aktivít členov CCTT pri transsibírskych prepravách a rozvoj ekonomických vzťahov medzi krajinami juhovýchodnej Ázie, Ďalekého a Stredného východu, Strednej Ázie a Európy s využitím infraštruktúry Ruských železníc.

FTE (Paneurópske fórum pre plánovanie a koordináciu grafikonov nákladnej dopravy a harmonizáciu prideľovania vlakových trás):
Hlavné úlohy a ciele FTE sú:

  • spolupráca v oblasti plánovania a koordinácie grafikonov nákladnej dopravy
  • pomoc pri harmonizácii prideľovania vlakových trás s cieľom zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy
  • predstavuje platformu pre medzinárodné kontakty a spoluprácu v železničnom priestore
  • aktívne zastupovanie svojich členov pri rokovaniach s manažérmi infraštruktúry, paneurópskymi organizáciami a inými relevantnými subjektmi

OSŽD (Organizácia pre spoluprácu železníc):
Strategickým cieľom štátnej dopravnej politiky členských krajín OSŽD je vytvorenie spoľahlivého a efektívneho železničného prepravného systému. Politika členských krajín OSŽD sa snaží o udržanie a posilnenie pozície železníc pri železničných prepravách na trhoch medzi Európou a Áziou. Zabezpečenie spojení v rámci zahraničného obchodu a integrácia železníc OSŽD do celosvetového prepravného systému je založené na vytvorení spoločného prepravného priestoru a koncentrácii na dosiahnutie úspechu nielen pri spoločných otázkach, ale najmä pri konkrétnych problémoch v hraničných prechodových staniciach.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. je poverená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zastupovanie vo Výboroch OSŽD, zameraných na stratégiu, prepravné právo a problematiku nákladnej dopravy.


 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B