Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Intermodálna preprava

Intermodálna preprava

Intermodálna preprava je preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy bez manipulácií s jej obsahom počas prepravy.

V Európe je intermodálna preprava neodlúčiteľným prvkom dopravnej politiky hlavne z dôvodu znižovania negatívnych účinkov cestnej dopravy na životné prostredie, spotrebu palív a energie, nákladov na údržbu diaľnic a ciest, na záber pôdy a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Z pohľadu používateľa intermodálnej prepravy predstavuje tento dopravno - mechanizačný komplex, zabezpečujúci prepravu tovaru jednou a tou istou prepravnou jednotkou od odosielateľa k príjemcovi neprerušený proces, využívajúci počas celej prepravy kombináciu železničnej, cestnej, vodnej, prípadne leteckej dopravy.

Geografická poloha Slovenskej republiky predurčuje a zvýrazňuje význam tranzitnej dopravy v smere západ - východ, i sever - juh. Intermodálna preprava v Slovenskej republike má veľmi dobré podmienky v systéme cesta - železnica, pretože SR v rámci svojej dopravnej infraštruktúry disponuje rozvinutou železničnou a cestnou sieťou.

Spoločnosť v rámci intermodálnej prepravy vykonáva tieto procesy:

  • plánovanie a riadenie intermodálnej prepravy
  • analýzu potrieb zákazníka
  • prípravu ponúk intermodálnej prepravy
  • kontraktáciu intermodálnej prepravy
  • prepravné, obchodné, tarifné, technologické a technické podmienky
  • realizáciu zákazníckych služieb intermodálnej prepravy
Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B