Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Intermodálna preprava

Intermodálna preprava

Intermodálna preprava je preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy bez manipulácií s jej obsahom počas prepravy.

V Európe je intermodálna preprava neodlúčiteľným prvkom dopravnej politiky hlavne z dôvodu znižovania negatívnych účinkov cestnej dopravy na životné prostredie, spotrebu palív a energie, nákladov na údržbu diaľnic a ciest, na záber pôdy a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Z pohľadu používateľa intermodálnej prepravy predstavuje tento dopravno - mechanizačný komplex, zabezpečujúci prepravu tovaru jednou a tou istou prepravnou jednotkou od odosielateľa k príjemcovi neprerušený proces, využívajúci počas celej prepravy kombináciu železničnej, cestnej, vodnej, prípadne leteckej dopravy.

Geografická poloha Slovenskej republiky predurčuje a zvýrazňuje význam tranzitnej dopravy v smere západ - východ, i sever - juh. Intermodálna preprava v Slovenskej republike má veľmi dobré podmienky v systéme cesta - železnica, pretože SR v rámci svojej dopravnej infraštruktúry disponuje rozvinutou železničnou a cestnou sieťou.

Spoločnosť v rámci intermodálnej prepravy vykonáva tieto procesy:

  • plánovanie a riadenie intermodálnej prepravy
  • analýzu potrieb zákazníka
  • prípravu ponúk intermodálnej prepravy
  • kontraktáciu intermodálnej prepravy
  • prepravné, obchodné, tarifné, technologické a technické podmienky
  • realizáciu zákazníckych služieb intermodálnej prepravy
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B