Vlečkové služby

Vlečkové služby

V rámci snahy o skvalitnenie prepráv po železnici a smerom k vyššej spokojnosti zákazníka ZSSK CARGO rozšírila svoje produktové portfólio o vlečkové služby. Tieto služby sú zabezpečované kvalitnými hnacími dráhovými vozidlami s potrebnými technickými parametrami a technickým osvedčením a odborne spôsobilým personálom.

Ponúkame vám:

 • komplexné zastrešenie všetkých procesov a činností týkajúcich sa železničnej dopravy v závode
 • poskytnutie všetkých služieb dopravnej logistiky  
 • zabezpečenie komerčných úkonov na vlečke
 • sprostredkovanie výkonu odborných dohľadov na technické zariadenia vlečky
 • poradenstvo pri prevádzkovaní vlečky

Ponúkané služby:

a) Dopravné vlečkové služby - predstavujú riešenie problému dopravy tovaru z kontaktnej stanice priamo do závodu zákazníka, prípadne zo závodu do kontaktnej stanice.

 • prípojová prevádzka – obsluha vlečky a pristavovanie vozňov na dohodnuté miesto odovzdávky vozňov a naopak, ako i zabezpečenie nevyhnutného posunu v rámci danej obsluhy
 • vlečková prevádzka – posun na vlečke počas dohodnutého času alebo na dohodnutý rozsah výkonov mimo obsluhy

b) Doplnkové vlečkové služby - služby, ktoré majú napomôcť vyššej spokojnosti zákazníka a odbúrať bremeno niektorých činností z jeho pliec:

 • poradenstvo v oblasti prevádzkovania dráhy - vlečky
 • vykonávanie stavebno-udržiavacích dohľadov
 • iné doplnkové činnosti – napríklad kosenie porastu pozdĺž koľají vlečky, mazanie výhybiek a výkoľajok a ich čistenie od snehu, ľadu, nánosov a porastov

c) Prevádzkovanie vlečky - jedná sa o celkovú starostlivosť o vlečku a obnáša činnosti, ktorými sa zabezpečuje doprava na vlečke, jej chod a obslužnosť. Jeho súčasťou môže byť:

 • zabezpečenie požadovaného technického stavu zariadení vlečky
 • vykonávanie odborných dohľadov na vlečke
 • spracovanie príslušných predpisov platných na vlečke
 • organizovanie dopravy na vlečke
 • obsluha zariadení vlečky
 • vykonávanie posunu na vlečke k zabezpečeniu všetkých prepravných potrieb užívateľov
 • iné relevantné činnosti

Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com