Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Podporné služby

Prepravno - obstarávateľské služby

V prípade, že máte záujem nechať si nami zabezpečiť niektoré úkony, ktoré súvisia s vykonávaním prepravy tovaru (vecí) v zmysle Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N), sme pripravení ich s odbornou starostlivosťou vykonať na základe Prepravno-obstarávateľskej zmluvy.

Poskytujeme nasledovné úkony:

 • úkony colného konania,
 • podanie zásielky na prepravu za prepravcu,
 • zisťovanie hmotnosti zásielky v stanici na ceste,
 • vyhotovenie fotokópií prepravných dokladov a ich odoslanie,
 • vykonanie nového podaja zásielky a činnosti s tým súvisiace,
 • vyhotovenie návrhu na zmenu prepravnej zmluvy,
 • podanie správy o priebehu prepravy zásielky,
 • plombovanie vozňa,
 • označenie a polepenie vozňa nálepkami podľa RID alebo Prílohy 2 k SMGS,
 • iné úkony. 

Služby bezpečnostného poradcu

Zákon o doprave na dráhach § 23 (1) definuje, čo spadá do okruhu činností definovaných ako preprava nebezpečného tovaru po železnici. V odseku (5) je stanovené, že takáto preprava na území SR je zakázaná, ak nie je zabezpečená bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečného tovaru s platným osvedčením o odbornej príprave, v podmienkach SR vydaným URŽD/DÚ SR.
Vybraní zamestnanci ZSSK CARGO, zastúpení po jednom v každom obvode stredísk prevádzky a VSP na sieti ŽSR, sú držiteľmi platného osvedčenia v súlade s RID a Zákonom 514/2009 Z.z o doprave na dráhach a sú spôsobilí vykonávať činnosť BP RID aj pre zákazníka, ak je tento výkon zmluvne dohodnutý v balíku komplexných služieb medzi dopravcom a zákazníkom.
Prostredníctvom bezpečnostných poradcov rozmiestnených v jednotlivých regiónoch Vám vieme zabezpečiť:

 • po uzatvorení zmluvného vzťahu prvotnú analýzu, vrátane správy z vykonanej analýzy;
 • počas trvania zmluvného vzťahu preventívne kontroly dodržiavania podmienok pre prepravu zásielok nebezpečného tovaru v rozsahu stanovenom RID;
 • každoročné vypracovanie správy o Vašej činnosti v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru;
 • poučenie Vašich zamestnancov v rozsahu stanovenom RID, kapitola 1.3;
 • poradenstvo pri činnostiach súvisiacich s prepravou nebezpečného tovaru v pracovných dňoch v čase od 08:00 -16:00 hod.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:          +421 55 229 5521
mobil:       +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
          rid@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B