Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nakladacie predpisy

Praktický kódex pre naloženie a zabezpečenie tovarov v železničných nákladných vozňoch

S účinnosťou od 1.4.2017 vstúpili do platnosti v pôsobnosti UIC novozavedené Nakladacie predpisy a boli zrušené Smernice nakladania UIC v tej podobe ako boli známe.

Použitie Nakladacích  predpisov garantuje bezpečnosť železničnej prevádzky a predchádzanie škodám na tovare a vozňoch. Za dodržanie  predpisov je zodpovedný odosielateľ/prepravca. V prípade ich nedodržania môže železničný podnik/dopravca odmietnuť prevzatie zásielky.

Pri nebezpečných tovaroch musia byť dodržané ďalšie pokyny podľa RID.

Nakladacie predpisy sú členené na

Zväzok 1 - Zásady

Obsahuje záväzné zásady, ktoré musia byť dodržané pri zaistení a naložení tovaru.

Zväzok 1 je zverejnený a prístupný na webovej stránke UIC v originálnych jazykoch Dohovoru COTIF francúzskom, nemeckom, anglickom - http://uic.org/loading-rules
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii zväzku 1 v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci francúzsky text.

Zväzok 2 – Tovary

Obsahuje spôsoby nakládky zodpovedajúce zásadám zväzku 1  pre jednotlivé druhy tovarov  alebo spôsoby nakládky, ktoré boli vypracované na základe praktických skúšok. Môže obsahovať miernejšie alebo prísnejšie zásady pre už existujúce požiadavky na zabezpečenie nákladu. Iné spôsoby naloženia a zabezpečenia  tovarov sú prípustné ak sú dodržané podmienky uvedené vo zväzku 1. Táto zásada platí a v prípade použitia vozňa so špeciálnymi zariadeniami, ktoré zaručujú bezpečnosť prevádzky iným spôsobom.

Zväzok 2 je zverejnený a prístupný na webovej stránke UIC v originálnych jazykoch Dohovoru COTIF francúzskom, nemeckom, anglickom - http://uic.org/loading-rules
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii zväzku 2 v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci francúzsky text.
Zákazníci majú možnosť konzultovať spôsob naloženia a zabezpečenia konkrétneho tovaru so špecialistom pre Nakladacie predpisy:

Adriána Lužáková
+421 2 2029 5037
luzakova.adriana@zscargo.sk

Príklady nakladania

Železničné podniky/dopravcovia vydávajú farebné príklady nakladania o iných spôsoboch naloženia alebo o použití iných vozňov so zvláštnymi zabezpečovacími zariadeniami.

Farebné rozlíšenie príkladov nakladania znamená:

  • Modrá = všetky zásady zväzku 1 sú dodržané a platia pre všetky ŽDP

  • Ružová = príklad obsahuje odchýlky od zväzku 1 alebo od príslušného Spôsobu nakládky zväzku 2 a sú dojednané s určitými ŽDP

  • Žltá = príklad obsahuje odchýlky od zväzku 1 alebo od príslušného Spôsobu nakládky zväzku 2 a platí len vo vlakoch vydávajúceho ŽDP

Modré a ružové príklady nakladania sú odosielané všetkým dotknutým ŽDP, sú použiteľné pre medzinárodnú  prepravu so zúčastnenými dopravcami uvedenými v príkladoch nakladania a sú zverejnená na webovej stránke UIC v jednom alebo všetkých jazykoch  - http://uic.org/loading-rules#Loading-examples 
ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii  Príkladov nakladania v slovenskom jazyku , v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci originálny text vydávajúceho ŽDP.
Pri nových Spôsoboch nakládky/Príkladov nakladania sa dostatočnosť zaistenia nákladu preukazuje nárazovými skúškami podľa tabuľky 4 zväzku 1 a v priečnom smere vozňa jazdnými skúškami alebo skúškami na skúšobnom stanovišti.

Zoznam príkladov nakladania

Traťové triedy

Každý/á železničný podnik/železničná sieť zverejňuje údaje o traťových triedach a tieto sú skompletizované na webovej stránke UIC - http://uic.org/loading-rules#LOCA. Pri nakladaní tovaru do vozňa  je tento údaj dôležitým parametrom pre dodržanie bezpečnosti železničnej dopravy pre konkrétnu prepravnú reláciu.

ZSSK CARGO poskytuje svojim zákazníkom prístup k jazykovej mutácii Traťových tried (Všeobecné podmienky, Zoznam traťových tried a Výnimky)  v slovenskom jazyku, v prípade rozporov alebo zistených rozdielov je rozhodujúci text na webe UIC.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B