Obchodný rok 2023 – jedinou istotou je neistota

Obchodný rok 2023 – jedinou istotou je neistota

Na konferencii v Jasnej (20. októbra) poskytla ZSSK CARGO svojim zákazníkom informácie o prepravnom trhu a predstavila svoju obchodnú politiku pre budúci rok: zmeny sa dotknú ako taríf, tak aj obchodných podmienok.

Pri hodnotení aktuálneho obchodného roka 2022 je potrebné konštatovať, že po relatívne úspešnej prvej polovici roka, keď kvôli neistote z vývoja vojnového konfliktu na Ukrajine zohralo dôležitú úlohu predzásobenie sa európskych producentov hlavne železnou rudou z východu, v jeho druhej časti výrazne poznačilo železničnú nákladnú prepravu prehĺbenie tohto konfliktu. Najprv sa zastavili všetky prepravy z Ruska, neskôr sa prejavil celkový znížený dopyt po ďalších prepravách cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Časť objemu bola presmerovaná cez prístavy a zároveň vznikli nové prepravné prúdy: najmä dovoz potravín z Ukrajiny a vývoz ropných produktov na Ukrajinu. Tomu bolo potrebné prispôsobiť prepravné toky, rozšíriť existujúce a vybudovať nové prekládkové kapacity. Ani tieto prepravy však nenahradili výpadky súvisiace s ochladením hutníctva a stavebníctva, ako aj obmedzeniami viacerých podnikov, na ktoré doľahli vysoké ceny energií.

Prvýkrát vo svojej histórii bola naša spoločnosť nútená otvoriť platné dlhodobé kontrakty z dôvodu úpravy cien, aby do nich premietla správcom infraštruktúry vysúťažené vysoké ceny elektrickej energie. Toto navýšenie bolo realizované na prelome rokov a aj napriek vysokej inflácii, rastu nákladov na naftu, materiál a ďalšie služby počas roka bolo konečné. Na rozdiel od viacerých dopravcov, ktorí pristúpili – a v mnohých prípadoch aj opakovane – k úprave platných cien počas roka.

V súčasnosti vládne v Európe, vrátane Slovenska, neistota ohľadom výšky kľúčových energetických vstupov v budúcom roku. Ceny elektrickej energie majú byť čiastočne „zastropované“, ale presný výpočet a ani jeho garancia nie sú zatiaľ známe. Otázna zostáva aj deklarovaná podpora zo strany štátu do konca marca 2023, ktorá je viazaná na schválenie štátneho rozpočtu. Keďže ceny vstupov, azda s výnimkou dvojcifernej inflácie, sú pre firmy otáznikom, rozhodla sa aj ZSSK CARGO pre neštandardné riešenie, a to poskytovať cenové ponuky pri vopred stanovených parametroch a uzatvárať kontrakty so zákazníkmi na budúci rok predbežne len na prvé tri mesiace. Pokiaľ nedôjde k výraznej zmene pri nákladových položkách, ponúkané ceny ostanú naďalej v platnosti a budú sa predlžovať automaticky každý kalendárny štvrťrok do konca roku 2023.

Pokiaľ ide o ceny elektrickej energie, treba podotknúť, že ak nebudú zastropované na obdobie aspoň kvartálov a budú sa vypočítavať na základe spotov – okamžitých cien na burze, bude to znamenať veľkú komplikáciu pre dopravcov, pretože títo nedokážu dopredu poskytnúť zákazníkovi cenu za prepravu. Boli by nútení rozdiel v cene energie pri každej preprave účtovať dodatočne, ceny indexovať alebo prepočítavať napríklad každý mesiac. Ani jedno riešenie nie je pre dopravcu veľkosti ZSSK CARGO realizovateľné a pre trh dlhodobo akceptovateľné.

Ďalšou neznámou je spoplatnenie železničnej dopravnej cesty (ŽDC) ako významnej nákladovej položky pri výpočte cien za prepravy. Zo strany štátu existuje prísľub zahrnúť doterajšie zľavy do pevnej ceny za použite ŽDC, ktorá bude garantovaná po celý rok, štruktúra cien a ich výška je však zatiaľ v rovine návrhov.

Problematické ostávajú prepravy v segmente jednotlivých vozňových zásielok (JVZ). Predpoklad spustenia podpory v roku 2023 bol, žiaľ, optimistický. Nevyhnutne tak objem JVZ prepráv klesá – aktuálne sa pohybuje na úrovni 5 až 5,5 miliónov ton ročne a keď sa nič neudeje, bude to rok čo rok menej. Súčasný stav prepravy JVZ nie je na Slovensku dlhodobo udržateľný. Absentuje stratégia na národnej úrovni, ktorá by podporovala tento typ služby formou priamych alebo nepriamych podporných nástrojov. Pritom Európska komisia umožňuje štátnu pomoc pri JVZ a mnohé štáty, ako Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, najnovšie Francúzsko, sa rozhodli ju využiť. Ostáva len zopakovať, že bez pomoci štátu hrozí postupný útlm tohto segmentu s presunom veľkej časti záťaže na cesty.

V súvislosti s prepravami pre hutnícky priemysel na budúci rok spomeňme, že ZSSK CARGO reflektuje požiadavku českých oceliarní na obstaranie nových vozňov, kompatibilných s inovatívnou technológiou vykládky. Táto zmena uvoľní významný počet vysokostenných vozňov, ktoré spoločnosť plánuje využiť na doplnenie kapacít pre prepravy uhlia, dreva, šrotu, prípadne iných komodít.

Posun nastáva aj vzhľadom na posilňovania kapacít parku hnacích dráhových vozidiel (HDV). Kvôli zmene napájacieho systému plánuje spoločnosť získať päť ďalších rušňov Vectron v období najbližších dvoch rokov. V tomto roku podpísala kontrakt na modernizáciu 20 lokomotív radu 742 s opciou na ďalších 20, s priebežným dodaním do konca roku 2024. Tieto HDV podporia miestnu vozbu a znížia náklady na prevádzkovanie JVZ.

Keďže sa situácia na trhu a prepravné toky menia, chce ZSSK CARGO posilniť prepravnú kapacitu vstupom do etablovaného dopravcu smerom na Balkán a k Čiernemu moru. Tento model sa už osvedčil v prípade Poľska aj Českej republiky. Spoločnosť vníma tiež nárast príležitostí tak pri prepravách surovín, ako aj pri intermodálnych prepravách.

 

Zoznam prednášok:

Rastislav Cenký – Plány Ministerstva dopravy a výstavby SR v železničnej nákladnej doprave

Milan Kubiček – Predbežný plán výlukovej činnosti na rok 2023

Miroslav Ľupták – Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2023

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com